Menu
دوشنبه, 29 بهمن,1397

نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

سال 1396

سال 1396

سال 1396
هجدهمین مسابقات ملی مهارت

هجدهمین مسابقات ملی مهارت

هجدهمین مسابقات ملی مهارت
ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال

ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال

ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال
استقبال پرشور مدارس از نمایشگاه چهل حرفه چهل هنر مرکز آموزش فنی و حرفه ای سمیه خرمدره

استقبال پرشور مدارس از نمایشگاه چهل حرفه چهل هنر مرکز آموزش فنی و حرفه ای سمیه خرمدره

استقبال پرشور مدارس از نمایشگاه چهل حرفه چهل هنر مرکز آموزش فنی و حرفه ای سمیه خرمدره
استقبال گرم مردم و مسئولان از نمایشگاه مرکز سمیه ادامه دارد...

استقبال گرم مردم و مسئولان از نمایشگاه مرکز سمیه ادامه دارد...

استقبال گرم مردم و مسئولان از نمایشگاه مرکز سمیه ادامه دارد...
بازدید مدیر کارخانه تازه تاسیس unique (یونیک ) از مرکز سمیه

بازدید مدیر کارخانه تازه تاسیس unique (یونیک ) از مرکز سمیه

بازدید مدیر کارخانه تازه تاسیس unique (یونیک ) از مرکز سمیه
دی ان ان