نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

سال 1396

سال 1396

سال 1396
هجدهمین مسابقات ملی مهارت

هجدهمین مسابقات ملی مهارت

هجدهمین مسابقات ملی مهارت
ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال

ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال

ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال
بازدید رئیس ،مربیان و کارکنان مرکز آموزش فنی و حرفه ای سمیه شهرستان خرم دره از شرکت شیشه...

بازدید رئیس ،مربیان و کارکنان مرکز آموزش فنی و حرفه ای سمیه شهرستان خرم دره از شرکت شیشه...

بازدید رئیس ،مربیان و کارکنان مرکز آموزش فنی و حرفه ای سمیه شهرستان خرم دره از شرکت شیشه...
نواخته شدن  زنگ مهارت و افتتاح نمایشگاه درمرکز آموزش فنی و حرفه ای سمیه خرم دره

نواخته شدن زنگ مهارت و افتتاح نمایشگاه درمرکز آموزش فنی و حرفه ای سمیه خرم دره

نواخته شدن زنگ مهارت و افتتاح نمایشگاه درمرکز آموزش فنی و حرفه ای سمیه خرم دره
دیدار رئیس ،مربیان و کارکنان مرکز آموزش فنی و حرفه ای سمیه شهرستان خرم دره با فرماندار این...

دیدار رئیس ،مربیان و کارکنان مرکز آموزش فنی و حرفه ای سمیه شهرستان خرم دره با فرماندار این...

دیدار رئیس ،مربیان و کارکنان مرکز آموزش فنی و حرفه ای سمیه شهرستان خرم دره با فرماندار این...
دی ان ان