نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

سال 1396
سال 1396
سال 1396
هجدهمین مسابقات ملی مهارت
هجدهمین مسابقات ملی مهارت
هجدهمین مسابقات ملی مهارت
ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال
ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال
ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال
رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای سمیه خرم‌دره: حرفه‌آموزی برای دانش‌آموزان یک ضرورت است
رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای سمیه خرم‌دره: حرفه‌آموزی برای دانش‌آموزان یک ضرورت است
رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای سمیه خرم‌دره: حرفه‌آموزی برای دانش‌آموزان یک ضرورت است
ایجاد زمینه اشتغال در چینی نور خرم دره
ایجاد زمینه اشتغال در چینی نور خرم دره
ایجاد زمینه اشتغال در چینی نور خرم دره
لوح تقدیر و هدیه ایده برتر در دستان رئیس مرکز سمیه
لوح تقدیر و هدیه ایده برتر در دستان رئیس مرکز سمیه
لوح تقدیر و هدیه ایده برتر در دستان رئیس مرکز سمیه
دی ان ان