نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

سال 1396

سال 1396

سال 1396
هجدهمین مسابقات ملی مهارت

هجدهمین مسابقات ملی مهارت

هجدهمین مسابقات ملی مهارت
ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال

ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال

ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال
جلسه هم اندیشی رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای سمیه خرمدره با کارکنان و مربیان

جلسه هم اندیشی رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای سمیه خرمدره با کارکنان و مربیان

جلسه هم اندیشی رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای سمیه خرمدره با کارکنان و مربیان
کارگاه آموزشی فعالیت های پیشگیری از اعتیاد با رویکرد اجتماع محوردر مرکز آموزش فنی و حرفه...

کارگاه آموزشی فعالیت های پیشگیری از اعتیاد با رویکرد اجتماع محوردر مرکز آموزش فنی و حرفه...

کارگاه آموزشی فعالیت های پیشگیری از اعتیاد با رویکرد اجتماع محوردر مرکز آموزش فنی و حرفه...
جلسه هم اندیشی با آموزشگاههای آزاد تحت نظارت مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 7سمیه خرم دره

جلسه هم اندیشی با آموزشگاههای آزاد تحت نظارت مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 7سمیه خرم دره

جلسه هم اندیشی با آموزشگاههای آزاد تحت نظارت مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 7سمیه خرم دره
دی ان ان